Home Valeriy Komarov – Church of the Hodigitria Icon of the Virgin, Kimzha (Arkhangelsk region)

Valeriy Komarov – Church of the Hodigitria Icon of the Virgin, Kimzha (Arkhangelsk region)

by Florian